Konkurs

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Zacumuj na Sail Świnoujście w Hamilton Conference Hotel Spa & Wellness” („Konkurs”).

§ 1. Warunki ogólne

 • Organizatorem Konkursu (dalej​​ „Konkurs”) jest Grupa Levo Sp. z o.o., ul. Wacława Felczaka 20C, 70-001 Szczecin wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000768522, NIP 851-323-39-20, Regon 382419007 (dalej: „Organizator”, „Sponsor”).

 

§ 2. Gdzie i kiedy można wziąć udział w konkursie?

 • Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest dostępny na tablicy strony https://www.facebook.com/Sail.Swinoujscie/(„Strona konkursowa”).

 • Konkurs trwa od dnia ogłoszenia konkursu i zadania na Stronie konkursowej, tj. 17 lipca 2019, od godziny 15.00 (wg Środkowoeuropejskiego czasu letniego) do dnia 5 sierpnia 2019, do godziny 23.59.

 • Zadanie konkursowe zostanie opublikowane na Stronie konkursowej we wpisie, którego treść zawierać będzie zdanie: ​​ Zacumuj na Sail Świnoujście! Dziś chcemy nagrodzić Waszą pomysłowość! W komentarzu pod postem opisz krótko wesołą historię (prawdziwą lub fikcyjną) jak spędziłeś/aś lato w Świnoujściu. Swoją opowieść rozpocznij od: ​​ Moja historia:. Autor najciekawszej opowieści otrzyma nagrodę główną - pobyt weekendowy (16-19.08.219) dla 2 osób w Hamilton Conference Hotel Spa & Wellness w trakcie Sail Świnoujście 2019. 2 miejsce nagrodzimy voucherem dla 2 osób na Rejs żaglowcem Minerva, a 3 miejsce otrzyma Oficjalny pakiet Sail Świnoujście (okulary, plecak/worek, polo, t-shirt, kubek, chusta).
  Konkurs trwa od 17.07 do 5.08.2019 roku do godziny 23:59

 • Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu nastąpi na Stronie konkursowej najpóźniej w ciągu 74 godzin od momentu zakończenia Konkursu

 

§ 3. Kto może wziąć udział w Konkursie?

 • Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.​​ 

 • Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może zostać pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. , poz. 121 ze zm.), zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która posiada konto w serwisie facebook.com.​​ 

 • W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.​​ 

 • Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, pracownicy Zleceniodawcy, pracownicy Urzędu Miasta Świnoujście oraz ​​ osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia​​ nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.​​ 

 • Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 4. Jak przebiega konkurs?

 

 • Aby​​ wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi wykonać zadanie konkursowe („Zadanie konkursowe”).​​ 

 • Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu na Stronie konkursowej jako komentarz do Wpisu konkursowego odpowiedzi na pytanie konkursowe („Praca konkursowa”).​​ 

 • Na wykonanie zadania konkursowego uczestnicy mają ograniczony czas, podany w §2.2 niniejszego Regulaminu.

 • Uczestnik konkursu jest identyfikowany w Konkursie za pomocą loginu Facebook’owego i FB ID.

 • Zgłoszenie do Konkursu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Strony konkursowej w sposób określony w §4.2 niniejszego Regulaminu.

 • Prace konkursowe zgłoszone po terminie zakończenia Konkursu określonym w §2.2 niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane.

 • Data i godzina nadesłania Pracy konkursowej są rejestrowane przez​​ portal Facebook.com.

 • Uczestnik może dodać tylko 1 Pracę konkursową biorącą udział w Konkursie. W przypadku dodania większej liczby Prac konkursowych pod Zadaniem konkursowym pod uwagę będzie brany pierwszy chronologicznie dodany komentarz przez Uczestnika.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie Prac konkursowych, które:

  • Są niezgodne z Regulaminem lub nie spełniają kryteriów określonych w Regulaminie;

  • Zawierają treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;

  • Naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujące wizerunki osób trzecich;

  • Zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż związanych ze Zleceniodawcą;

  • Były edytowane zgodnie z natywną funkcją Facebook

 • Zabrania się wykorzystywania błędów oprogramowania serwisów Facebook oraz przekazywania informacji dotyczących tych błędów osobom trzecim w celu zmiany punktacji Uczestnika Konkursu oraz wpływania na wynik w inny sposób.

 • Zabrania się wykonywania na Stronie Konkursowej skryptów oraz jakiejkolwiek ingerencji w jej działanie.

 • W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia o działania niezgodne z Regulaminem Serwisu Facebook lub niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo w każdym momencie do:

  • Natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z Konkursu poprzez usunięcie jego Pracy konkursowej;

  • Cofnięcia decyzji o przyznaniu Nagrody i /lub pominięcia Uczestnika w procesie rozdysponowania Nagród.

 

 

§ 5. Jak wyłaniani są zwycięzcy Konkursu?

 

 • Spośród wszystkich nadesłanych prac Organizator wybierze do nagrodzenia Prace konkursowe, które według niego będą:

  • Najbardziej kreatywne na tle​​ pozostałych;

  • Najciekawsze na tle pozostałych.

 • Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie warunków Konkursu zapisanych w §2.1 oraz:

  • Przesłanie do 9 sierpnia 2019 godziny 16:00 wiadomości prywatnej na Facebooku do Organizatora;

  • Przesłanie w tej​​ wiadomości do Organizatora niezbędnych danych opisanych dalej w pkt.7 o jakie zostanie Zwycięzca poproszony przez Organizatora.

 • Każdy Uczestnik może być nagrodzony tylko raz.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanie przez Uczestnika adresu lub zmianę innych danych uniemożliwiającą kontakt z Uczestnikiem lub odbiór Nagrody.

 • Zwycięzcy Konkursu (po weryfikacji wszystkich Prac pod kątem zgodności z niniejszym Regulaminem), o których mowa w §2 zostaną ogłoszeni do 7 sierpnia 2019 do godziny 14.00 pod postem konkursowym. Jednocześnie Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt z Organizatorem za pomocą wiadomości prywatnej na Facebooku w terminie wskazanym w §5 ust. 2.1.niniejszego Regulaminu.

 • W przypadku braku kontaktu z którymś ze Zwycięzców lub niedopełnienia obowiązków wynikających z tego Regulaminu, Organizator ma prawo do wytypowania innego Zwycięzcy Konkursu lub rezygnacji z ponownego wskazania Zwycięzcy.

 • W celu przekazania Nagród Zwycięzcy muszą przekazać za pomocą wiadomości email do Organizatora do 9 sierpnia 2019 godziny 16:00 dane niezbędne do identyfikacji Zwycięzcy i przekazania Nagrody (pełne imię i nazwisko, numer telefonu, PESEL, adres e-mail oraz adres korespondencyjny).

 • W przypadku niepodania przez Zwycięzcę danych niezbędnych do przekazania Nagród, podania błędnych danych lub braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą bądź niemożności przekazania Nagród z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, Nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. W takim wypadku Nagroda decyzją Organizatora może zostać przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który spełnia kryteria Zwycięzcy Konkursu.

 • Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy zwycięzcy Konkursu spełniają warunki określone​​ w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagród. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Może również postawić wymóg obecności pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania takiemu Uczestnikowi Nagrody.

 

§ 6. Jakie są nagrody w Konkursie?

 

 • W ramach Konkursu, przewidziano nagrodzenie 11autorów (zwanych dalej łącznie „Zwycięzcą”) najbardziej kreatywnych według Organizatora Prac. Każdy ze wskazanych zwycięzców otrzyma 1 (jedną) nagrodę.

 • Łącznie Organizator zapewnia w Konkursie 3 nagrody, w tym:

  • Nagrodę I-szego stopnia:​​  
   - 1 (jeden) voucher na pobyt weekendowy (16-19.08.219) dla 2 osób w Hamilton Conference Hotel Spa & Wellness w trakcie Sail Świnoujście 2019. Wartość nagrody brutto: wartości 1 999 pln (słownie: jeden tysiąc​​ dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych)

  • Nagrodę II-giego stopnia:​​  
   - 1(jeden) voucher dla 2 osób na Rejs żaglowcem Minerva. Wartość nagrody brutto: 210 pln (słownie: dwieście dziesięć złotych)

  • Nagroda II-go stopnia:​​  
   - 1 (jeden) Oficjalny pakiet​​ Sail Świnoujście składający się z: 1szt. okulary, 1szt. plecak/worek, 1szt. polo, 1szt. ​​ t-shirt, 1szt. kubek, 1szt. chusta. Wartość nagrody brutto: 120 pln (słownie: sto dwadzieścia złotych)

 • Poza Nagrodą każdemu Zwycięzcy przyznane zostanie dodatkowe świadczenie pieniężne, które nie będzie wypłacone, lecz pobrane przez Organizatora oraz odprowadzone przez Organizatora jako zryczałtowany podatek dochodowy od wygranych w konkursach, w wysokości odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zwycięzcę (11,11%​​ wartości nagrody). Dodatkowe świadczenie pieniężne przeznaczone jest na zapłatę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest Organizator. Zwycięzca nie jest uprawniony do żądania wypłaty takiego dodatkowego świadczenia pieniężnego.

 • Nie jest możliwe odstąpienie lub przeniesienie przez zwycięzcę Konkursu prawa do Nagrody na rzecz osoby trzeciej ani wymiana Nagrody na ekwiwalent pieniężny.

 • Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 • W przypadku zrzeczenia się Nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. W takim wypadku Nagroda decyzją Organizatora może zostać przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który spełnia kryteria​​ Zwycięzcy konkursu.

 

 

§ 7. Na co wyrażają zgodę Uczestnicy Konkursu?

 

 • Prawidłowe wykonanie Zadania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następującego oświadczenia i zobowiązania:

 • W razie wygrania nagrody Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska lub pseudonimu, pod którym występuje w serwisie Facebook na Stronie konkursowej oraz pracy konkursowej w postaci zdjęcia przez Grupa Levo Sp. z o.o.

 • Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie postanowień Regulaminu Konkursu skutkujące jego natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie i koniecznością zwrócenia nagrody.

 

§ 8. W jaki sposób przetwarzane są dane osobowe Uczestników Konkursu?

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ​​ swobodnego ​​ przepływu ​​ takich ​​ danych ​​ oraz ​​ uchylenia ​​ dyrektywy ​​ 95/46/WE ​​ (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, iż:

 

 • Administratorem ​​ danych ​​ osobowych ​​ Uczestników ​​ Konkursu ​​ jest Grupa Levo Sp. z o.o. ​​ z ​​ siedzibą w Szczecinie przy ul. Wacława Felczaka 20C, będącą spółką dominującą w stosunku do Zleceniodawcy.

 • Przestrzeganie zasad ochrony danych w Grupa Levo Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez wiadomość wysłaną na adres:​​ kontakt@agencjalevo.pl.

 • Dane ​​ osobowe ​​ podane ​​ przez ​​ Uczestników ​​ Konkursu ​​ będą ​​ przetwarzane ​​ wyłącznie w ​​ celu przeprowadzenia Konkursu, w tym rozpatrzenia reklamacji oraz, w przypadku zwycięzców, wydania nagród i wypełnienia obowiązków podatkowych, a podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • W ​​ celach ​​ określonych ​​ powyżej ​​ będą ​​ przetwarzane ​​ w ​​ szczególności ​​ następujące ​​ dane ​​ osobowe Uczestników Konkursu: login Facebookowy, FB ID; Zwycięzców Konkursu: login Facebookowy, FB ID, imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres zameldowania, PESEL i nr telefonu; osób składających reklamację: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji.

 • Dane osobowe (z wyłączeniem danych Zwycięzców Konkursu) zostają usunięte po zakończeniu Konkursu. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu zostają usunięte niezwłocznie po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym kończy się Konkurs.

 • Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO Uczestnikowi Konkursu przysługują następujące prawa:

  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu wobec profilowania do celów marketingu bezpośredniego;

  • Prawo ​​ do ​​ żądania ​​ od ​​ administratora ​​ dostępu ​​ do ​​ swoich ​​ danych ​​ osobowych, ​​ ich ​​ sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,​​ a także prawo do przenoszenia danych;

  • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku ​​ uznania, ​​ że ​​ przetwarzanie ​​ danych ​​ osobowych ​​ Uczestnika ​​ Konkursu ​​ narusza ​​ przepisy RODO.

  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

§ 9. Jak można złożyć reklamację dotyczącą Konkursu?

 • Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres Grupa Levo sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wacława Felczaka 20c, 70-001 Szczecin z​​ dopiskiem „Zacumuj na Sail Świnoujście w Hamilton Conference Hotel Spa & Wellness”

  • Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, adres e-mail lub adres korespondencyjny osoby składającej reklamację, jak również opis i powód reklamacji. Reklamacje​​ mogą być składane w ciągu 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data stempla pocztowego).

 • Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w​​ reklamacji), w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 • Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Konkursu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 

 • Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com.​​ Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.

 • Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na treść Regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień.

 • Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu. Zgłaszając i biorąc udział w Konkursie Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu i akceptuje jego treść.

 • W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu na Stronie konkursowej​​ https://sail-swinoujscie.pl/konkurs/​​ , na której niniejszy Regulamin będzie umieszczony.

 • Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przedłużenia bądź skrócenia​​ czasu trwania Konkurs bez podania przyczyn, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. Zmienione postanowienia obowiązują Uczestników od chwili ich opublikowania.

 • W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień​​ niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

 • Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy​​ od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 612).